Kodeks Etyki

Niniejszy Kodeks został opracowany na podstawie zaleceń Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w oparciu o wytyczne Institute of Business Ethics z Londynu.

PREAMBUŁA

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce i wszystkich innych krajach, których Narody i Rządy wyrażają taką wolę jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Dostrzegamy dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników skarbu państwa i środowiska świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Stoimy na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstw należących do Grupy niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firm. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstw i ich sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.

STOSUNKI Z KLIENTAMI

1) Przedsiębiorstwa należące do Grupy będą dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

 • – Będą oferować produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich braku, przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa.
 • – Nie będą świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów.
 • – Nie będą świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów.

2) W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firmy należące do Grupy będą unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

3) Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwa należące do Grupy będą zapewniać wysoki standard świadczonych usług.

4) Pracownicy przedsiębiorstw należących do Grupy nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.

5) Firmy należące do Grupy będą unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.

6) Firmy należące do Grupy będą utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

STOSUNKI Z AKCJONARIUSZAMI, UDZIAŁOWCAMI I INNYMI INWESTORAMI


1) Firmy należące do Grupy będą dbać o interesy akcjonariuszy, udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie uczynią niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej.

2) Firmy należące do Grupy powinny dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie.

3) Firmy należące do Grupy będą uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.

STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

1) Stosunki firm należących do Grupy z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej.

2) Firmy należące do Grupy będą przyjmować i awansować pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo nie mające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.

3) Firmy należące do Grupy będą dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia.

4) Firmy należące do Grupy są zobowiązane zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.

5) Przedsiębiorstwa należące do Grupy zapewnią poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym.

6) Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces firm należących do Grupy przedsiębiorstwa będą stosować reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika.

7) Firmy należące do Grupy będą pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmach.

8) Firmy należące do Grupy będą informować pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy.

9) Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były udostępnione.

10) Firmy należące do Grupy zobowiązują się do ujawnienia związanych z działalnością przedsiębiorstw bezpośrednich interesów osobistych pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także członków ich rodzin. Ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów może dotyczyć prezesów, dyrektorów, ważnych udziałowców i zatrudniania członków rodziny.

11) Firmy należące do Grupy nie będą tolerować molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników.

12) Firmy należące do Grupy są zobowiązane uznać swoje szczególne obowiązki wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę.

13) Firmy należące do Grupy będą wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emerytami, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwach.

14) Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego firmy należące do Grupy będą się kierować wyłącznie korzyścią pracowników. Przedsiębiorstwa dołożą wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego.

15) Firmy należące do Grupy wypracują procedury rozstrzygania sporów i uczynią wszystko, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu.

16) Firmy należące do Grupy będą dążyć do zapewnienia jak najpełniejszej komunikacji z każdym pracownikiem. Przedsiębiorstwa będą uznawać potrzebę informowania i konsultowania pracowników w zespołach, w których pracują. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy będą także należycie reprezentowani w negocjacjach. Jeśli istnieje odpowiednie porozumienie ze związkami zawodowymi, firma zapewni stosowne rozwiązania, które ułatwią konstruktywny dialog.

17) Firmy należące do Grupy będą rzetelnie informować pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej. Firma nie będzie korzystała z zawierania umów cywilno-prawnych w przypadkach niedozwolonych przez prawo.

18) W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firmy należące do Grupy podejmą starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy.

STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI

1) Stosunki pomiędzy firmami należącymi do Grupy i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

2) Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową.

3) Siła finansowa firm należących do Grupy będą wykorzystywane z umiarem.

4) Firmy należące do Grupy uznają, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Następujące reguły powinny być przestrzegane:

 • nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
 • nie należy dawać prezentów pieniężnych,
  rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
 • należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.

5) Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmami należącymi do Grupy a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.

RELACJE Z KONKURENCJĄ

1) Firmy należące do Grupy będą uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będą podważać ich reputacji.

2) W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firm należących do Grupy.

3) Firmy należące do Grupy nie będą próbowały pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.

4) Firmy należące do Grupy nie będą stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

1) Firmy należące do Grupy dołożą wszelkich starań, aby być wrażliwymi społecznie podmiotami gospodarczymi, będą służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firm należących do Grupy i społeczności oraz zapewniać korzystne możliwości zatrudnienia i dobre warunki pracy.

2) Przedsiębiorstwa należące do Grupy będą brały pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.

3) Firmy należące do Grupy powinny wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właścicieli.

ŚRODOWISKO NATURALNE

1) Przedsiębiorstwa należące do Grupy w swojej działalności będą kierowały się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2) Firmy należące do Grupy są zobowiązane dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym:

 • starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach,
 • analizować efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska,
 • przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania firm na środowisko,
 • mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin
 • informować społeczność, wśród której firmy działają, o przeprowadzanym przez nią programie ochrony środowiska.

ZWIĄZKI BIZNESU Z POLITYKĄ

1) Działania firm należących do Grupy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

2) Firmy należące do Grupy nie będą wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.

3) Polityka firm należących do Grupy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna.

4) Firmy należące do Grupy nie będą traktować w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Firmy należące do Grupy będą przestrzegać przepisów o zamówieniach publicznych w swoim kraju rezydencji, a w szczególności:

 • Nie będą się starały wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych.
 • Podadzą w swoich ofertach takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić.
 • Rzetelnie przedstawią w swoich ofertach osiągnięcia i doświadczenia.
 •  Nie będą podejmować działań dyskredytujących konkurentów.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM BIZNESEM

1) Firmy należące do Grupy zobowiążą się do przestrzegania panujących w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności.

2) Firmy należące do Grupy będą respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działają.

3) Firmy należące do Grupy będą działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi porozumieniami.

WDRAŻANIE KODEKSU

1) Wdrażanie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem przestrzegania wdrażania programu etycznego.

2) Ścisłe stosowanie Kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad.

3) Firmy należące do Grupy powinny monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.

4) Celem firm należących do Grupy powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.


Niniejszy Kodeks został przyjęty do stosowania w dniu 1 stycznia 2017 roku, co zostało poświadczone podpisami złożonymi przez udziałowców, dyrektorów, członków zarządów, prokurentów i pełnomocników przedsiębiorstw należących do Grupy. Oryginał Kodeksu znajduje się siedzibie Spółki.

INTEX GROUP Spółka z o.o.
Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec
KRS: 0000638054
NIP: 6772407928
REGON: 365450269
Tel. +48 32 298 76 35
+48 32 707 20 38
+48 32 707 20 37
Fax: +48 32 298 76 32
e-mail: dryps@dryps.org